හලාවත වැවිලි සමාගම

Chilaw Plantations Limited

சில்லா பிளானேஷன்ஸ் லிமிடெட்

Chilaw Plantations Limited official website
Chilaw Plantations Limited,"Kapruka Sevana",No. 165 Puttalam Road,Chilaw.


වාර්ෂික වාර්තා

වාර්ෂික වාර්තාව 2020

English

සිංහල

தமிழ்

 

අප අමතන්න

  • Mailing Address

  • හලාවත වැවිලි සමාගම,
  • "Kapruka Sevana",
  • 165 Puttalam Road,
  • Chilaw 61000,
  • Sri Lanka.
  • Contact Number

  • +94 032 5677 917/+94 032 2223 210
  • mail : cplchairmanceo@gmail.com
  • Fax  :+94 032 2222 162