හලාවත වැවිලි සමාගම

Chilaw Plantations Limited

சில்லா பிளானேஷன்ஸ் லிமிடெட்

Chilaw Plantations Limited official website
Chilaw Plantations Limited,"Kapruka Sevana",No. 165 Puttalam Road,Chilaw.

හලාවත වැවිලි සමාගම ෙවත ටැබි පරිගණක හා ලැප්ෙටාප් පරිගණක මිලදී ගැනීම සදහා මිල ගණන් කැදවීම
2021-05-12

Event Calendar

News List

හලාවත ව
...
Maize Cultivation at
...
Chili Cultivation at
...
Capsicum Cultivation
...
Cassava Cultivation
...


Contact

  • Mailing Address

  • Chillaw Plantations Limited,
  • "Kapruka Sevana",
  • 165 Puttalam Road,
  • Chilaw 61000,
  • Sri Lanka.
  • Contact Number

  • +94 032 5741 312
  • mail : cplhop@gmail.com
  • Fax  :+94 032 2222 162