හලාවත වැවිලි සමාගම

Chilaw Plantations Limited

சில்லா பிளானேஷன்ஸ் லிமிடெட்

Chilaw Plantations Limited official website
Chilaw Plantations Limited,"Kapruka Sevana",No. 165 Puttalam Road,Chilaw.

Bid Documents for Laptop & Tablet Computers
12 05 2021 - 11:00 AM

Event Calendar

Special Events

First slide
Bid Documents for Laptop & Tablet Computers
First slide
හලාවත වැවිලි සමාගම ෙවත ටැබි පරිගණක හා ලැප්ෙටාප් පරිගණක මිලදී ගැනීම සදහා මිල ගණන් කැදවීම

Contact

  • Mailing Address

  • Chillaw Plantations Limited,
  • "Kapruka Sevana",
  • 165 Puttalam Road,
  • Chilaw 61000,
  • Sri Lanka.
  • Contact Number

  • +94 032 5741 312
  • mail : cplhop@gmail.com
  • Fax  :+94 032 2222 162